irip.plInstytut Rachunkowo?ci i Podatków

irip.pl Profile

irip.pl

Title:Instytut Rachunkowo?ci i Podatków

Description:Instytutu Rachunkowo?ci i Podatków prowadzi kurs ksi?gowo?ci, kurs rachunkowo?ci, szkolenia z rachunkowo?ci, szkolenia podatkowe, szkolenia finansowe, szkolenia prawne, audyt wewn?trzny, szkolenie VAT, szkolenie CIT, szkolenie MSR/MSSF, szkolenie podatek od nieruchomo?ci. W ramach naszej dzia?alno?...

Keywords:Kurs ksi?gowo?ci, kurs rachunkowo?ci, Szkolenia z ksi?gowo?ci, podatki, VAT, CIT, rachunkowo??, finanse, MSR, MSSF, Mi?dzynarodowe Standardy Rachunkowo?ci i Sprawozdawczo?ci Finansowej, Kursy ksi?gow...

Discover irip.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

irip.pl Information

Website / Domain: irip.pl
Website IP Address: 212.180.247.189
Domain DNS Server: dns1.supermedia.pl,dns3.supermedia.pl,dns2.supermedia.pl

irip.pl Rank

Alexa Rank: 19798022
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

irip.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,514
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $453
Yearly Revenue: $5,514
Daily Unique Visitors: 1,390
Monthly Unique Visitors: 41,700
Yearly Unique Visitors: 507,350

irip.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Kurs ksi?gowo?ci 0 0.00%
kurs rachunkowo?ci 0 0.00%
Szkolenia z ksi?gowo?ci 0 0.00%
podatki 2 0.39%
VAT 1 0.08%
CIT 1 0.08%
rachunkowo?? 3 1.01%
finanse 2 0.39%
MSR 1 0.08%
MSSF 1 0.11%
Mi?dzynarodowe Standardy Rachunkowo?ci i Sprawozdawczo?ci Finansowej 0 0.00%
Kursy ksi?gow... 0 0.00%

irip.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Sun, 18 Feb 2018 17:52:51 GMT

irip.pl Traffic Sources Chart

irip.pl Alexa Rank History Chart

irip.pl aleax

irip.pl Html To Plain Text

Szkolenia i kursy: rachunkowo??, podatki, VAT, CIT, MSR, MSSF Ta strona wymaga w??czonej obs?ugi skryptów javascript w Twojej przegl?darce. Pod tym linkiem znajdziesz instrukcje jak to zrobi?. Toggle navigation +48 22/ 46 49 709/18 O nas Kim jeste?my Rada programowa Nasze osi?gni?cia Aktualno?ci Publikacje Galeria Zostań naszym wyk?adowc? Pracuj z nami Szkolenia Szkolenia dla bud?etu Szkolenia dla firm Kursy Kursy dla bud?etu Kursy dla firm Szkolenia zamkni?te Szkolenia zamkni?te dla bud?etu Szkolenia zamkni?te dla firm Szkolenia zamkni?te dedykowane Doradztwo Us?ugi doradcze Projekty unijne The Best Annual Report The Best Annual Report Poprzednie edycje Publikacje i artyku?y Akademia Raportu Rocznego Propozycja wspó?pracy dla sponsorów i partnerów Transparentna Spó?ka Roku 2016 Kontakt +48 22/ 46 49 709/18 Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca 2017 r. 19.04.2017 r., Warszawa, 20.04.2017 r., Katowice Transparentna Spó?ka Roku 2016 ranking dla spó?ek z WIG20, 40, 80 Skuteczny system antykorupcyjny w jednostkach samorz?du terytorialnego 26.04.2017 r. , Warszawa Raportowanie danych niefinansowych 10.04.2017 r., Warszawa Warsztaty rachunkowo?ci bud?etowej dla zaawansowanych - przegl?d i omówienie zmian w 2017 roku 17-19 maja 2017 r., Ostróda Szkolenia dla firm 10-04-2017/Warszawa Raportowanie danych niefinansowych - Ustawa o Rachunkowo?ci w aspekcie Dyrektywy 2014/95/UE, Ustawa o ofercie publicznej, Rozporz?dzenie Ministra Finansów, Regulamin Gie?dyRaportowanie danych niefinansowych - Ustawa o Rachunkowo?ci w aspekcie Dyrektywy 2014/95/UE, Ustawa o ofercie publicznej, Rozporz?dzenie Ministra Finansów, Regulamin Gie?dy 11-04-2017/Katowice Komitety Audytu w ?wietle zmian prawnych - w aspekcie nowelizacji Ustawy o Bieg?ych Rewidentach i ich samorz?dzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Wi?cej szkoleń Szkolenia dla bud?etu 11-04-2017/Warszawa Podró?e s?u?bowe, krajowe i zagraniczne oraz oddelegowanie w 2017 roku – nowa Dyrektywa PE oraz zmiany w ustaleniu podstawy osk?adkowania Wi?cej szkoleń Aktualno?ci Nowa ustawa kominowa - zmiany nale?y wdro?y? do 30 czerwca 2017r. Do najistotniejszych zmian wynikaj?cych z Nowej Ustawy kominowej nale?y , 2017/03/17 / Czytaj wi?cej KAS - Krajowa Administracja Skarbowa Od 1 marca 2017 r. ruszy?a Krajowa Administracja Skarbowa... , 2017/03/13 / Czytaj wi?cej Wi?cej aktualno?ci Konkurs "The Best Annual Report" XII Edycja konkursu ?The Best Annual Report” O konkursie Dla firm Kategorie szkoleń Dla bud?etu Dla firm Finanse Podatki Prawo (KSH i inne) Rachunkowo?? Dla bud?etu Prawo Fundusze unijne Kontrola i audyt Finanse publiczne Rachunkowo?? bud?etowa Partnerzy Merytoryczni Instytut Rachunkowo?ci i Podatków sp. z o.o. ul. Szpitalna 1/35-36 00-020 Warszawa tel: 22/ 46 49 709 22/ 46 49 718 22/ 46 49 719 fax. 22/ 46 49 752 NIP: 525-22-54-518 KRS: 0000148404 S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydzia? Gospodarczy KRS kapita? zak?adowy: 50 000 PLN O nas Kim jeste?my Rada programowa Nasze osi?gni?cia Aktualno?ci Publikacje Galeria Zostań naszym wyk?adowc? Pracuj z nami Szkolenia Szkolenia dla bud?etu Szkolenia dla firm Kursy Kursy dla bud?etu Kursy dla firm Szkolenia zamkni?te Szkolenia zamkni?te dla bud?etu Szkolenia zamkni?te dla firm Szkolenia zamkni?te dedykowane Doradztwo Us?ugi doradcze Projekty unijne The Best Annual Report The Best Annual Report Poprzednie edycje Publikacje i artyku?y Akademia Raportu Rocznego Propozycja wspó?pracy dla sponsorów i partnerów Transparentna Spó?ka Roku 2016 Kontakt ? Instytut Rachunkowo?ci i Podatków. Wszystkie prawa zastrze?one. <

irip.pl Similar Website

Domain WebSite Title
imit.org.pl Aktualno?ci | instytut muzyki i tańca
ipn.gov.pl Instytut Pami?ci Narodowej
ipin.edu.pl Instytut Psychiatrii i Neurologii
instytutarete.pl Instytut Arete - Szko?a Swobodnego Rozwoju Mo?liwo?ci - Instytut Arete
supremalex.pl Suprema Lex - prawo, rachunkowo??, kontrola, podatki, nieruchomo?ci, doradztwo
plankont.pl Plan kont – wybrane zagadnienia. Zmiana zasad rachunkowo?ci.
imsi.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
inig.pl Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - Home
instytutdidaskalos.pl Instytut Rozwoju DIDASKALOS | Od potencja?u do wielko?ci
taxfin.pl Rachunkowo??, Podatki, VAT, Orzeczenia NSA i WSA - Taxfin.pl
koszalin.pl Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Pró?niowej
lps.pl Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
kchn.pl Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Klinika Chirurgii Naczyniowej
imbigs.pl IMBiGS - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
imgw.pl Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy I...
ifispan.pl Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej A...
nimoz.pl NIMOZ | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochron...
zapytajpolozna.pl Ci??a i poród - Zapytajpolozna.pl